Mercan Gümrük
"Gümrük Müşavirliği"
 
Anasayfa
Hakkımızda Hizmetler Bilgiler Evraklar Haberler
Linkler İletişim
  

29.03.2016 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.03.2016 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “adına” ibaresi “hesabına” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 232 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Transit beyanı, Türkçe olarak ve transit rejiminde rejim hak sahibi olan asıl sorumlu tarafından yapılır. Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, transit beyanı asıl sorumlu adına ve hesabına doğrudan temsil yoluyla veya asıl sorumlu hesabına olmak üzere asıl sorumlunun dolaylı temsilcisi tarafından da yapılabilir.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 566 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
(2) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.
(3) Yazılı ve sözlü sınavlarının zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.
(4) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Mesleki bilgisinin,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı kriterlerin her biri için ayrı değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her kriter için verilen puanların ortalaması, adayın sözlü sınav puanıdır.
(5) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 568 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.”
 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
 
29.03.2016 GENELGE 2016/.. 29.03.2016 GÜMRÜK YÖNETM.. 29.03.2016 GENELGE 2016/.. 30.03.2016 İTHALATTA HAK.. 01.04.2016 DAHİLDE İŞLEM..
07.04.2016 GENELGE 2016/..
 
Anasayfa
Hakkımızda Hizmetler Bilgiler Evraklar Haberler
Faydalı linkler İletişim Tüm içerikler RSS Sitemap
Liman Mh. Atatürk Bulvarı No: 194 Yıldız Apt. No:3/5 Konyaaltı-Antalya | +90 (242) 259 51 17 | info@mercangumruk.net  © 2016 Her Hakkı Saklıdır. Programlama ve Tasarım